Vedtaget på Nord-HIFs Extra Kongress april 2011

 

 

STADGAR FÖR NORDISKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET

 

§1          Mål och inriktning

 

1.1         Nord HIF har till uppgift att genom samverkan at och främja all handikappidrott i Norden.

 

1.2         Nord HIF skall verka för en samverkan med övriga nordiska specialidrottsförbund som har handikappidrott på programmet.

 

1.3         Förbundet bör arbeta för en samordnad nordisk policy och målbeskrivning för den internationella handikappidrotten och i samverkan verka för de gemensamma målen.

 

1.4         Nord HIF skall arbeta som ett samordnat Internationellt Idrottsförbund.

 

1.5         Nord HIF skall arbeta för att tävlinger i Norden följer internationella klassificerings- och tävlings bestammelser. 

 

1.6         Nord HIF styrelse bör arbeta för en samverkan och samordning av utvecklings- och tävlingsaktiviteter samt annan idrottverksamhet som kan främja nordisk samverkan.

 

§2          Sammansättning

 

2.1         Nordiska Handikappidrottsförbundet består av specialidrottsförbundet eller förbundet för handikappidrott eller annat nationellet ansvarigt organ for handikappidrott i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Grönland och Sverige. Det officiella språket i tolkningsfrågor skall vara svenska.

 

§3          Förbundets organ

 

3.1         Förbundets beslutande organ är

              1) Kongressen

              2) Extra kongress

              3) Styrelsen

 

3.2         Sekretariatet sköter förbundets praktiska ärenden.

 

3.3         Kongressen eller styrelsen beslutar att tillsätta kommittéer eller arbetsgrupper efter behov. Beslutsrätt kan delegeras till sådana kommittéer eller arbetsgrupper.

 

§4          Ekonomi

 

4.1         Varje medlemsförbund betalar alla utgifter för egna representanter till kongresser, styrelsemöte, kommittéuppdrag, tävlingar med mera, såvida inte arrangerande medlemsförbund själv önskar ta på sig kostnader härför.

 

4.2         Kostnader för eventuella trycksaker och liknande delas mellan medlemsförbunden efter närmare beslut.

 

4.3         Alla medlemsländer skall till sekretariatet betala den av kongressen fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften skall användas till att subventionera resekostnader för Island, Grönland och Färöarna. Kongressen eller styrelsen beslutar om övrig användning av medlemsavgiften.

 

§5          Kongressen

 

5.1         Nordiska Handikappidrottsförbundets högsta myndighet är kongressen. Upp till fyra (4) representanter från varje nation har yttrande- och förslagsrätt. Styrelsemedlemmar, som inte representerar sitt land på kongressen, har yttranderätt men inte förslagsrätt. Kongressen arrangeras vart tredje (3) år senest i oktober månad.

 

5.2         Varje medlemsland har enbart en (1) röst vid kongressen, men alla godkända deltagare har yttrande- och förslagsrätt.

 

5.3         Beslut rörande stadgar för förbundet fattas med enkel majoritet.

 

5.4         Ansvaret för att arrangera kongressen skall rotera mellan medlemsländerna i turordning.

 

5.5         Inbjudan och dagsordning till kongressen skall sändas ut minst en (1) månad innan denna börjar. Motioner och ärenden som medlemsförbunden önskar ta upp på kongressen skall vara sekretariatet tillhanda senast två (2) månader innan kongressen börjar.

 

5.6         Följande ärenden skall förekomma på föredragningslistan vid kongressen.

             

              1) Ordförandens rapport.

              2) Förslag från medlemsland som inkommit till sekretariatet.

          3) Förslag till verksamhetsplan för nästa treårsperiod.

          4) a.Fastställande av styrelse för tre år bestående av 2 personer från varje   medlemsland.

                  b.Fastställande av ordförandeland enligt turordning. Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av ordförandelandet.

                  c.Nationerna representeras av ordföranden och generalsekreterare.

                     Medlemsländerna bestämmer suppleanterna själva. Ifall ändring i

                     nationella styrelser sker under perioden, skall respektive medlemsland

                     byta person i Nord HIF styrelse.  Detta skall rapporteras till styrelsen.

  5) Fastställande av tid för nästa kongress. Arrangerande land fastställer plats.

 

 

§6          Extra kongress

             

6.1         Extra kongress skall arrangeras när minst två (2) medlemsförbund önskar detta. Extra kongress arrangeras av ett av de länder som önskat att en extra kongress skall inkallas.

 

6.2         Inbjudan och dagsordning till extra kongress utsändes av ordförandelandet minst 2 månader innan denna börjar.

§7          Styrelsen

 

7.1         Styrelsen sammanträder när ordföranden så bestämmer (dock minst en gång per år) eller när styrelseledamöter från två (2) olika medlemsländer så önskar.

 

7.2         Styrelsen kan också avgöra ärenden per capsulam. Beslut av styrelsen skall sändas till medlemsländerna senast en (1) månad efter beslutet.

 

7.3         Styrelsen skall

 

1)    Verkställa kongressens beslut.

2)    Förverkliga kongressens verksamhetsplan.

3)    Sköta löpande ärenden och föra protokoll vid sina sammanträden.

4)    Förbereda ärenden till kongressen.

5)    Vid behov delegera uppdrag till specialister inom handikapp- eller idrottsområdet.

6)   Fatta beslut rörande gemensam internationell policy.

7)   Verka för att de Nordiska länderna nominerar kandidater til Internationella  organ.          

8)    Vara beslutsmässig om minst hälften av medlemsnationerna är närvarande.

 

7.4      Inkallelse sker efter samma regler som till kongress

 

 

§8          Ordförandelandet

 

8.1         Ordförandelandet ansvarar för sekretariatet.

 

8.2         Sekretariatets uppgift är att förbereda möten och att föra protokoll vid styrelse-   och kongressmöte samt sköta alla praktiska ärenden.

 

8.3         Ordförandelandet skall vara en samlande och pådrivande kraft för utveklingen av handikappidrotten i Norden.

 

 

§9          Stadgeändringar

 

              Ändringar av dessa stadgar kan ske på ordinarie kongress när förslag därom insänts två (2) månader innan kongressen.